Samarbejde og videndeling

SAMARBEJDE OG VIDENDELING OM KERNEOPGAVEN

LÆRING & TRIVSEL er skolens kerneopgave. ELEVEN og BARNET er i centrum for denne opgave.

Nyhed billede
Kernopgaven løses i hverdagen i samspil mellem skolens pædagogiske personale, eleven, forældrene og eksterne samarbejdspartnere.

For at løse kerneopgaven bedst muligt, for at sikre, at hver enkelt elev lærer det, eleven kan og trives bedst muligt, indgår skolens personale og ledelse i forskellige faglige sammenhænge - i Professionelle Lærende Fællesskaber (PLF).

Skolens pædagogiske personale er på Tarm Skole organiseret i
FAGTEAM
ÅRGANGSTEAM
AFDELINGSTEAM
I fagteamet arbejder lærere indgående sammen om at skabe størst muligt læringsudbytte i de fag, de underviser i. De faglige mål danner afsæt for dialogen, der styres af enten fagteamets formand eller en faglig vejleder.

Begreber som evaluering, faglige mål, handlinger/tiltag og resultater er gennemgående, når fagteamet mødes.

Lærerne gør en stor indsats for at dele de bedste erfaringer med hinanden: "Hvad er det, der gør, at undervisningen lykkes, så eleverne lærer mest muligt?"

Netop erfaringsudvekslingen kan være med til at inspirere og dermed også til at øge kvaliteten i skolens undervisning. Lærerne gør brug af hinandens erfaringer, prøver af, melder tilbage, evaluerer, justerer og forfiner for at opnå de bedste resultater.

Ledelsen deltager i fagteamets møder og indgår i dialogen.

I årgangsteamet indgår de lærere, pædagoger og assistenter, som er knyttet til årgangen.
Her foregår planlægningsarbejde ift. den faglige undervisning på årgangen. Det er også her, aftaler og koordineringer ift. lejrskoler, ekskursioner, læsenat, introture, koncerter osv. foregår.

I årgangsteamet et stort fokus på årgangens, klassens og den enkelte elevs trivsel. I samarbejde med hinanden og skolens trivselsmedarbejdere er målet at dele viden om eleverne og, med baggrund i et indgående kendskab til eleverne, at planlægge tiltag, der kan fremme trivsel, så eleven kan lære mest muligt. Her gør personalet aktivt brug af LP-modellen.

I afdelingsteamet, som vi har tre af (SFO, HOVEDSKOLE, OVERBYGNING), indgår alle pædagogiske medarbejdere på afdelingen.

Her foregår den fælles formidling, koordinering og dialog om, hvordan overordnede målsætninger omsættes i praksis.
Det er her skolens ledelse informerer om nationale lovgivninger, om kommunale og lokale mål og vedtagelser.
Det er her, teamkoordinatorer og læringsvejledere kan foretage formidling om nyt på deres områder.
Det er her, informationer ledsages af spørgsmål og drøftelser, så "vi får fælles forståelse og ejerskab", og så "vi bevæger os i samme retning".

Centralt for afdelingsteamet arbejde er begereber som information, dialog og forventningsafstemning.
Desuden indgår "Læringsvæggen" i afdelingsteamets arbejde. Læringsvæggen indeholder oversigter over kommunale/lokale mål og indsatser samt beskrivelser af begeber som LP, PLC, læringstrappe, PUC... - overblik over begreber og arbejdsgange, som er centrale for skolens kerneopgave.

____________________________

Der er en tæt sammenhæng og koordinering mellem arbejdet i de tre team. Skolens ledelse, vejledere og koordinatorer er med til at sikre sammenhæng, gennemskuelighed og videndeling på tværs af afdelinger, årgange og faglige fællesskaber.

Endelig ledsages arbejdet i ovennævnte fællesskaber af fælles personalemøder og planlægningsdage, der typisk foregår på dage, hvor eleverne ikke er i skole.
  • 27-03-2017
    14:10-14:50
    Fodboldkamp mod Solgården piger ·
    1